Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Pedagog

 Pedagog mgr Maria Sobuta

  Pedagog szkolny jest koordynatorem i organizatorem większości działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły na rzecz uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 

       Do zadań pedagoga należy: realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie uczniom, rodzicom, i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do potrzeb rozeznanie potrzeb i zapewnienie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych. pomoc i interwencja w klasach w nagłych przypadkach, współpraca z placówkami specjalistycznymi i lokalnymi prowadzącymi działalność opiekuńczo - wychowawcza i profilaktyczną (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek zdrowia, Komisariat Policji, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli) stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia, jego rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

 

Godziny pracy pedagoga

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

-

7:15 – 9:30

8.00-10.30

9.15 – 13.45

7.15 - 12.30